Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu - GOPS Sławoborze

Konkurs Plastyczny - Nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję! Drukuj Wyślij znajomemu
Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Sławoborzu  ogłasza KONKURS PLASTYCZNY dla szkół podstawowych pod hasłem "Nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję!"
 
 
 
Regulamin konkursu:

I Konkurs Plastyczny "Nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu w 2011r.

§ 1
Organizatorem konkursu plastycznego „Nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję”, zwanego dalej konkursem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu, zwany dalej Organizatorem.

§ 2
Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu, propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyka.

§ 3
Temat konkursu: „Nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję!”.

§ 4
Interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

§ 5
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu, przy ul. Leśnej 1a. Osobą do kontaktu jest Pani Natalia Chołast.

§ 6
Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych w Sławoborzu (podopieczni świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących

pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży), w dwóch grupach wiekowych: I-III klasa, oraz IV-VI klasa.

§ 7
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.). Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. 
2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

§ 8
Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace należy przesłać pocztą na adres siedziby Organizatora (GOPS Sławoborze, ul. Leśna 1a) lub dostarczyć osobiście do 31.05.2011r.
2. Prace które wpłyną po terminie nie będą oceniane.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
4. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

§ 9
Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwaną dalej Komisją.
2. Komisję powołuje Organizator.
3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
4. Spośród zgłoszonych do konkursu prac, Komisja wybierze minimum trzy z każdej kategorii wiekowej, przyznając nagrody zwycięzcom.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród podczas „Pikniku rodzinnego” w dn. 1 czerwca 2011r.
7. Nagrodą w konkursie za I, II i III miejsce jest odtwarzacz muzyki MP3.
8. Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowanie dodatkowych nagród specjalnych dla uczestników konkursu.
10. Warunkiem ostatecznego przyznania nagród jest przedstawienie przez osoby, które zostaną wyłonione jako zwycięzcy pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu.
11. Nagrody zostaną wręczone podczas „Pikniku rodzinnego” w dn. 1 czerwca 2011
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
2014 GOPS Sławoborze | projekt i wdrożenie CDN